Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Apteka Internetowa www.e-esculap.pl

 

Kontakt ze Sklepem oraz Administratorem ewallenroda@udeskulap.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ESCULAP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. K. Wallenroda 2E lok.2, 20-607 Lublin, NIP 712-28-57-403, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000202461,Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 - dalej jako „Ustawa”.
 2. Inspektorem ochrony danych jest p. Sandra Patałąg, e-mail: s.patalag@mmperfect.com.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

§ 2

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

a)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu zawarcia i realizacji wykonania łączącej Administratora z Państwem umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją umowy, a także w celu prowadzenia Państwa Konta na stronie internetowej www.e-esculap.pl,

b)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,

c)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi Państwa zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,

d)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – Państwa zgody, w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 1. Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy kupna sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. W związku ze świadczeniem usługi konta – do momentu likwidacji konta na stronie internetowej na wyraźne Państwa żądanie, tzn, że dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia konta. Państwa dane przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

§ 3

Prawa osób których dane dotyczą

 1. Przysługujące Państwu na mocy przepisów uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych,

b)      praw do sprostowania danych,

c)      prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania,

e)      prawo do przenoszenia danych,

f)       prawo do sprzeciwu,

g)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio została wyrażona,

h)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 1. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem ewallenroda@udeskulap.pl
 2. Przysługujące Państwu uprawnienia można realizować:

a)      w przypadku żądania sprostowania danych gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b)      w przypadku żądania usunięcia danych gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

c)      w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy Państwa dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d)      w przypadku żądania przeniesienia danych gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

e)      w przypadku żądania sprzeciwu, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację lub gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można cofnąć w taki sam sposób w jaki została udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu Rejestracji,
   do złożenia i realizacji zamówienia.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie będzie polegało na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji dotyczących Państwa, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

[profiler]
Memory usage: real: 27525120, emalloc: 27313264
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem