Regulamin

 Regulamin Apteki Internetowej e-esculap.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Aptece Internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.e-esculap.pl

§ 1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).

2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący ze Sprzedającym czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający – spółka pod firmą ESCULAP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. K. Wallenroda 2E lok.2, 20-607 Lublin, NIP 712-28-57-403, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000202461, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000 zł., prowadząca aptekę ogólnodostępną pod nazwą Aptekę ESCULAP mieszczącą się przy ul. K. Wallenroda 2E lok.2, 20-607 Lublin, posiadająca zezwolenie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego nr WIF/8240/22/04 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej..
Dane do kontaktów ze Sprzedającym:
Esculap Sp. z o.o. z/s w Lublinie

Apteka Internetowa e-esculap.pl
ul. K. Wallenroda 2E lok 2.
20-607 Lublin
Telefon: (+48) 81 528 03 11
Faks: (+48) 81 528 03 12
Adres email: ewallenroda@udeskulap.pl

5. Przedmiot sprzedaży - Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej www.e-esculap.pl.

6. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Aptece Internetowej e-esculap.pl wraz ze wszelkimi jej cechami wymaganymi przepisami prawa, w tym określającym liczbę jednostek, sposób opakowania i której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Karta produktu - pojedyncza podstrona Apteki Internetowej e-esculap.pl zawierająca informacje o pojedynczym produkcie wraz ze wszelkimi jego cechami wymaganymi przepisami prawa, w tym określającymi liczbę jednostek, sposób opakowania oraz całkowitej cenie wraz z podatkami w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową ze Sprzedającym.

8. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Apteki Internetowej e-esculap.pl.

10. Apteka Internetowa (Apteka) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-esculap.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie, prowadzony przez Sprzedającego.
11.Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

12.System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2. Zasady ogólne

1. Apteka Internetowa nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, suplementów diety i innych określonych w przepisie art. 72 ust. 5 ustawy w związku z art. 87 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne przedsiębiorcom prowadzącym apteki i hurtownie farmaceutyczne.

2. Wszystkie produkty oferowane w Aptece są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne według wiedzy Sprzedającego od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Produkty umieszczone w kategorii "Okazja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

4. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Apteki Internetowej e-esculap.pl

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Apteki Internetowej e-esculap.pl należy je wszystkie wyłączyć.
b) minimalna rozdzielczość ekranu powyżej 600 px.

6. Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania z Apteki Internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) korzystania z Apteki Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Apteki Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
e) korzystania z Apteki Internetowej w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

8. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

9. Jeżeli cena w aptece internetowej jest znacząco niższa niż w aptece stacjonarnej apteka ma prawo anulować zamówienie


§ 3. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.e-esculap.pl, telefonicznie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej oraz w miejscu prowadzenia Apteki.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. W trakcie składania zamówienia Kupujący podaje dane osobowe - w tym numer telefonu - oznaczone jako obowiązkowe, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez serwis w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

7. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty" Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu.

8. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranego sposobu i miejsca dostawy oraz jej kosztów..

9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

10. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Apteki Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

12. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym informacje dotyczące ilości i wartości złożonego zamówienia, wybranej metody płatności, sposobu dostawy oraz jej kosztów, prawa odstąpienia od umowy i pouczenia w tym zakresie, a także danych identyfikujących Sprzedającego, czasu trwania umowy.

13. Umowę uważa się za zawartą z momentem zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego.

14. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

15. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.e-esculap.pl, pobrać go i sporządzić jego wydruk w sposób nieograniczony.


§ 4. Cena i metody płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce Płatność i dostawa.

2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny następującymi sposobami płatności, o których jest wyraźnie informowany na początku składania zamówienia:

a) płatność kartą kredytową, płatniczą – za pomocą serwisu DotPay


b) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:
ESCULAP Sp. z o. o. ul. K. Wallenroda 2E lok.2, 20-607 Lublin
Bank oraz nr konta: BGŻ S.A.Oddział Operacyjny w Lublinie 11 2030 0045 1110 0000 0385 0710
W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia oraz dopisać " Płatność ze sklepu internetowego".

3. Realizacja zamówienia  płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

§ 5. Dostawa

1. Dostawa produktów jest ograniczona do terenu państwa Polskiego i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego.

2. Dostawa produktów odbywa się :
a) przesyłką kurierską poprzez firmę kurierską KEX
b) przesyłką pocztową poprzez Pocztę Polską (Kurier48)
c) osobiście z apteki w Lublinie, ul. K. Wallenroda 2E lok. 2

3. Termin otrzymania zamówionych produktów obejmuje czas sprowadzenia produktu do Apteki Internetowej, czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera KEX lub Pocztę Polską i wynosi na terenie Polski od 2 do 7 dni roboczych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Płatność i dostawa. Koszty dostawy do Klienta obejmują 

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i który jest dołączany do przesyłki kierowanej na adres Konsumenta.. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres ewallenroda@udeskulap.pl

6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres wskazany w Regulaminie - Dane Kontaktowe.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

15. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.

16. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania.

17.Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i reklamacji. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, kupujący powinien wypełnić formularz na stronie unijnej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr

§ 7. Reklamacje towarów

1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Apteki w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4. Reklamacje należy kierować na adres mailowy ewallenroda@udeskulap.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w aptece lub informuje o takich gwarancjach.

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Apteki Internetowej.

2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Apteki Internetowej Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres do kontaktów wskazany w § 1 ust.4 Regulaminu lub mailowo na adres ewallenroda@udeskulap.pl

§ 9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

Dane wprowadzone podczas rejestracji konta w Aptece są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień. Nie udostępniamy, ani nie sprzedajemy danych osobowych naszych klientów innym firmom lub osobom, a także nie udostępniamy baz danych zawierających adresy e-mail naszych klientów. Klient, który zarejestrował konto w naszej aptece lub dokonał subskrypcji newslettera może być informowany poprzez pocztę e-mail o zmianach w ofercie apteki, nowościach w ofercie, najnowszych promocjach itp. Informacje te dotyczyć będą tylko i wyłącznie Apteki i produktów oraz usług z nią związanych. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych wszyscy zarejestrowani klienci Apteki mają prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych serwisu, poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w opcjach konta użytkownika. 

Informacje podane podczas rejestracji, będą służyć jedynie do celów realizacji zamówienia i nie zostaną w żaden sposób udostępnione innym osobom czy podmiotom. 

Polityka prywatności

Dane które powierzacie Państwo naszej stronie internetowej są wykorzystywane tylko w celu dostarczenia Państwu zamówionych produktów. Dane te są bezpiecznie przechowywane i nie są  wykorzystywane przez inne osoby lub firmy.


§ 10. Postanowienia końcowe


1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

2. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182) Kodeksu cywilnego. ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374).

 

[profiler]
Memory usage: real: 14417920, emalloc: 14057448
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem